โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วาระก่อนการประชุม "นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลหนองคาย ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และใบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประเภทอำนวยการระดับสูง "แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู" นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม ประเภทลูกจ้างประจำ "นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์" พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส 2 งานผู้ป่วยนอก และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด "นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์" พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางอันทรงคุณค่าทั้ง 3 ท่าน ในการช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ
 • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ในชุมชน
 • หน้าร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • รับบริจาคเงิน จาก “สมาคมเวียดนามหนองคาย” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2564
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 •