โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วาระก่อนการประชุม "นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลหนองคาย ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และใบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประเภทอำนวยการระดับสูง "แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู" นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม ประเภทลูกจ้างประจำ "นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์" พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส 2 งานผู้ป่วยนอก และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด "นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์" พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางอันทรงคุณค่าทั้ง 3 ท่าน ในการช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ครบรอบ 86 ปี
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ชั้น 1 อาคารรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 1 ห่อใหญ่ , ผ้ารองกันเปื้อน 50 แผ่น , หม้อนอนพลาสติก 1 อัน และรถเข็ญพยุงเดิน 1 คัน
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • รับบริจาคตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จาก นายสุรศักดิ์ ลิ้มมณี
 •