โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วาระก่อนการประชุม "นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลหนองคาย ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และใบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประเภทอำนวยการระดับสูง "แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู" นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม ประเภทลูกจ้างประจำ "นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์" พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส 2 งานผู้ป่วยนอก และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด "นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์" พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางอันทรงคุณค่าทั้ง 3 ท่าน ในการช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก นายโกศล – นางโอภาส หมั่นพลศรี พร้อมครอบครัว
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล(QA)จังหวัดหนองคาย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร
 •