โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:21 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนวสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ” ประธานคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ “ เรื่องการใช้สิทธิเบิกได้จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ” โดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด่านหน้าภายในโรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณบรรจง มงคลรัฐ”
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 • รับมอบอาหารกลางวัน
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย จัดทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครอง ครู และ ผู้ดูแลเด็กลุ่มสมาธิสั้น
 • วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทวาบริบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • ร่วมรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี 2561
 • รับบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • รพ.หนองคาย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 •