โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:21 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนวสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ” ประธานคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ “ เรื่องการใช้สิทธิเบิกได้จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ” โดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด่านหน้าภายในโรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • รพ.หนองคาย รับมอบพัดลม จาก คุณปรียาภรณ์ ดาวรุ่งโรจน์
 • การใช้สมุนไพรกัญชา และกัญชงทางการแพทย์
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ " วิธีการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วรุ่นใหม่ จากผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน "
 • อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ และนิเทศงาน Service Plan รอบที่ 1/2562
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ในชุมชน
 •