โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อ หัวข้อย่อย
1 MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14
2 MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 55
3 MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 5
4 MOIT4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 35
5 MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 22
6 MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3
7 MOIT7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ 6
8 MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานฯ 10
9 MOIT9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมฯ 15
10 MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 6
11 MOIT11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 9
12 MOIT12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 4
13 MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 10
14 MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4
15 MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 8
16 MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 6
17 MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 11
18 MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 12
19 MOIT19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..." 4
20 MOIT20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 10
21 MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13
22 MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 10
23 MOIT23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานฯ 11