โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อ หัวข้อย่อย
1 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 15 มี.ค. 2564
2 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 15 มี.ค. 2564
3 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(แบบ สขร.1) 15 มี.ค. 2564
4 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคากรในหน่วยงานด้านการจัด... 15 มี.ค. 2564
5 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 15 มี.ค. 2564
6 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 15 มี.ค. 2564
7 9.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 15 มี.ค. 2564
8 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 มี.ค. 2564
9 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 15 มี.ค. 2564
10 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 มี.ค. 2564
11 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน... 15 มี.ค. 2564
12 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 4 มี.ค. 2564
13 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลหนองคาย 4 มี.ค. 2564
14 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย 4 มี.ค. 2564
15 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 4 มี.ค. 2564
16 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 4 มี.ค. 2564
17 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256... 4 มี.ค. 2564
18 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 4 มี.ค. 2564
19 1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 4 มี.ค. 2564
20 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 มี.ค. 2564
21 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 4 มี.ค. 2564
22 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 4 มี.ค. 2564
23 1.7 ข้อมูลการติดต่อ 4 มี.ค. 2564
24 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจ 4 มี.ค. 2564
25 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4 มี.ค. 2564
26 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 4 มี.ค. 2564
27 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 4 มี.ค. 2564
28 1.2 นโยบาบของผู้บริหาร 4 มี.ค. 2564
29 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 4 มี.ค. 2564