โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

 

นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม

อำนวยการระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

รองผู้อำนวยการ

นพ.พิสิฐ อินทรวงศ์โชติ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

รองผู้อำนวยการอาวุโส

นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายถนอม เพชรยิ้ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริหาร

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

พญ.ฤดีมน สกุลคู

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการคลัง

พญ.ใจทิพย์ รุจนเวชช์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

พญ.ภรณี พรวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการปฐมภูมิ
และคุรุภัณฑ์การแพทย์

นพ.วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการด่านหน้า

พญ.สุกัญญา กราบไวแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการเวชภัณฑ์ยา

นพ.ปิยเดช วลีพิทักษ์เดช

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านยุทธศาสตร์และแผน

พญ.จินตาหรา มังคะละ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการและงานวิจัย

นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบประกันสุขภาพ

นพ.ธงชัย นาคมนต์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาองค์กร

นางสุเนตรา สุภาแสน

พยาบาลวืชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์