โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2562

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติ ให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2564”

พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
2.บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย
3.บริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
4.พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

อัตลักษณ์โรงพยาบาล
รับผิดชอบหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ

ค่านิยมโรงพยาบาล
M : Mastery เป็นนายตนเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People Centered ใส่ใจประชาชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

PDF Preview

Alternative text - include a link to the PDF!