โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

กระดานสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็น

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กำหนดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

               พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุขของปวงชนชาวไทย โดยบัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยมีองค์กรกำกับดูแลซึ่งจะดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

                เนื่องจากการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาในประเด็นที่มีปัญหาและประเด็นอื่นที่สมควรแก้ไข โดยให้นำงานที่ทำมาแล้วของคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในประเด็นที่มีปัญหา และประเด็นอื่นๆ ที่สมควรแก้ไขเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และแก้ไขอุปสรรคต่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอเข้าสู่การตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

Administrator, 14 มิ.ย. 2560 09:09 น.

กระทู้ปักหมุด

หัวข้อสนทนา โพสต์ อ่าน ตอบ
2017-06-14 11:10:03 ประเด็นที่ ๑๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ดูแลระบบ 1205 1
2017-06-14 11:09:43 ประเด็นที่ ๑๓ การยกเลิกมาตรา ๔๖ (๒) (นำเงินเดือนออก ค่าตอบแทนบุคลากรออก) ผู้ดูแลระบบ 1044 2
2017-06-14 11:08:59 ประเด็นที่ ๑๒ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (องค์ประกอบ จำนวน อำนาจหน้าท... ผู้ดูแลระบบ 1415 1
2017-06-14 11:08:40 ประเด็นที่ ๑๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (องค์ประกอบ จำนวน อำนาจหน้าที่) ผู้ดูแลระบบ 2019 2
2017-06-14 11:03:48 ประเด็นที่ ๑๐ การจัดซื้อร่วมยา/ เวชภัณฑ์/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ดูแลระบบ 2084 1
2017-06-14 11:03:32 ประเด็นที่ ๙ การร่วมจ่ายค่าบริการ ผู้ดูแลระบบ 4870 3
2017-06-14 11:02:48 ประเด็นที่ ๘ การจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย ผู้ดูแลระบบ 487 1
2017-06-14 11:02:03 ประเด็นที่ ๗ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑) ให้แก่ผู้รับบริการครอบคลุมทุกสิทธิ ๒) ยกเลิ... ผู้ดูแลระบบ 781 2
2017-06-14 10:58:57 ประเด็นที่ ๖ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการครอบคลุมทุกสิทธิ ผู้ดูแลระบบ 581 0
2017-06-14 10:57:40 ประเด็นที่ ๕ นิยาม “บริการสาธารณสุข” = บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคค... ผู้ดูแลระบบ 751 1
2017-06-14 10:57:02 ประเด็นที่ ๔ การรับเงินและการใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการ กรณีเงินเหมาจ่ายรายหัว และเงินที่ไ... ผู้ดูแลระบบ 653 1
2017-06-14 10:55:13 ประเด็นที่ ๓ การจ่ายเงินโดยตรงแก่บุคลากรที่ให้บริการ ไม่จ่ายผ่านหน่วยบริการตามกฎหมายกำหนด ผู้ดูแลระบบ 697 0
2017-06-14 10:51:22 ประเด็นที่ ๒ กรอบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (การจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ... ผู้ดูแลระบบ 1061 1
2017-06-13 15:19:08 ประเด็นที่ ๑ การจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ดูแลระบบ 1229 3

กระทู้แสดงความคิดเห็นทั่วไป

หัวข้อสนทนา โพสต์ อ่าน ตอบ
2020-04-16 10:04:25 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ โรเบิร์ต 372 1