กลุ่มการพยาบาล เป็นองค์กรรับผิดชอบภารกิจด้านการพยาบาลทั้งหมดในสถานบริการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน โดยใช้ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแบบองค์รวมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
เชิญร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล จัดข...

อ่านต่อ...

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
โครงการ "พยาบาลไทยบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปี 2

เนื่องในวันคล้ายวันพระรา...

อ่านต่อ...
ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลโพนพิสัย

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลหนองคายกลุ่มภารกิจด้านการ...

อ่านต่อ...
โรงพยาบาลหนองคาย รับการตรวจเยี่ยม (Pre-survey) เตรียมพร้อม Re-accreditation ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลหนองคาย รับการตรวจเยี่ยม (Pre-survey) เพื่อเตรียมความพร้...

อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาระบบ IPD-OPD Platform ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ทีมนำพยาบาลหนองคาย นำโดยหัวหน้าพยาบาล นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ ได้เดิน...

อ่านต่อ...

ห้องคลอด

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
3 รับใหม่หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 แนวทางการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
5 การควบคุมกำกับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดโรงพยาบาลหนองคาย ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
6 มาตรการป้องกันมารดา-ทารกผิดคนและป้องกันการสูญหายระหว่างย้ายหน่วยงาน ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
7 แนวทางการดูแลผู้คลอดเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
8 การพยาบาลผู้คลอด คลอดติดไหล่ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
9 การเครียมความพร้อมผู้ป่วยนัดผ่าตัด lective case กรณีผ่าตัดใหญ่ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
10 การพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะรอคลอด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
11 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบ ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
12 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด(Preterm) ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
13 การดูแลมารดาที่มีภาวะทารกตายในครรภ์ ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
14 การพยาบาลทารกแรกเกิด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
15 การพยาบาลทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจน ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
16 การดูแลผู้คลอดและการทำคลอดปกติ ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
17 การรับใหม่ผู้คลอด ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566

กุมารเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Hypothermia ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การดูแลทารกแรกเกิด on Incubator ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
3 การดูแลผู้ป่วยตัวเหลือง ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 การดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กเพื่อป้องกันการเกิดปอดติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
5 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
6 การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกล่ง ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
7 การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
8 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
9 การให้ยาผู้ป่วย ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
10 การดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการช่วยหายใจแบบไม่รุกราน ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566
11 การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566

ศัลยกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัด ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566

ICU1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

พิเศษ VIP/4,5

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ภูมิจิต

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566

อายุรกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการเจาะเยื่อหุ้มปอด ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566

พิเศษสู่ขวัญ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การรับใหม่ผู้ป่วย ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
3 การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 แนวทางการใส่สาย NG tube ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
5 การจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
6 แนวทางการรับย้ายทมารกแรกเกิด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
7 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
8 แนวทาการบริหารยาความเสี่ยงสูง ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
9 การดูแลมารดาหลังคลอดและแนวทางเพื่อป้องกันตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
10 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Radivac drain ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566
11 การทำแผล Wet dressing และ Dry dressing ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566

อายุรกรรมรวม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการพยาบาลผู็ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566

พิเศษ 60เตียง/2, 60เตียง/3

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566

คลินิกพิเศษ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

สูติ - นารีเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
3 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคทางนรีเวช ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 การดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
5 การดูแลมารดาหลังคลอดเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
6 การดูแลผู้ป่วยที่มีรภาวะแท้งบุตร ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
7 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
8 การดูแลทารกแรกเกิด ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566
9 การดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566

ศัลยกรรมกระดูก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ไตเทียม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
2 การคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์ ESI ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566

ศัลยกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการบรรเทาอาการปวด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566

ศัลยกรรมชาย 2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การให้ออกซิเจน ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
2 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอก ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
3 การดูดเสมหะ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566

ห้องผ่าตัด

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางพยาบาลการทำความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
2 การล้างทำความสะอาดกล้องส่องตรวจรักษาท่อน้ำดีและตับอ่อน ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
3 แนวทางการป้องกันการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง และผิดประเถทการผ่าตัด ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 แนวทางวิธีการปฏิบัติสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและสวมถุงมือของบุคลากรห้องผ่าตัด ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
5 แนวทางปฏิบัติการสวมเสื้อคลุมผ่าตัดและสวมถุงมือของบุคลากรห้องผ่าตัด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
6 แนวทางการจัดและการเตรียมเครื่องมือผ่าตัด ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
7 แนวทางป้องกันอันตรายจากเครื่องจี้ไฟฟ้า ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566

วิสัญญี

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566

สิริปุณโณ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566

ผู้ป่วยนอก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการจัดลำดับการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิก TB ดาวโหลด 2 ธ.ค. 2566
2 การใส่เฝือก ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
3 แนวทางการดูแลผู้รับบริการฝากครรภ์รายใหม่ ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
4 ศูนย์รับผู้ป่วยใน ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
5 การจำแนกผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
6 การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ดาวโหลด 1 ธ.ค. 2566
7 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชท้อ HIV กรณ๊ผลเป็นลบ ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
8 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อกระแสโลหิต ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
9 แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
10 แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
11 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชื้อ HIV กรณีเลือดเป็นบวก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
12 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ะ ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
13 การเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงในผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 30 พ.ย. 2566
14 แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566
15 การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ดาวโหลด 29 พ.ย. 2566

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

เอกสารน่ารู้

ลิงค์น่าสนใจ